Kommersiella avtal och affärsjuridisk rådgivning

Kontakt

Affärsjuridisk rådgivning

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater kan hjälpa dig och ditt företag att bygga upp, granska och förhandla många olika typer av kommersiella avtal. Hos oss kan du känna dig trygg i att få rätt och sakkunnig hjälp inom de många delarna av kommersiella avtal som ibland kan kännas snåriga att gå igenom på egen hand. Vi hjälper dig också att förhandla fram ett bättre avtal om det behövs. Våra jurister har stor erfarenhet och kunskap inom avtal och kommer se till att ditt avtal tillgodoser dina önskemål. 

Det finns lika många avtal som det finns affärsförhållanden. Några vanligt förekommande avtal som vi arbetar med är olika fastighetsanknutna avtal (läs mer om fastighetsöverlåtelser) men vi hjälper till med även företagsöverlåtelser, aktieägaravtal, samarbetsavtal och uppdragsavtal m.m. Du kan läsa mer om dessa avtal nedan. 

Hos oss kan du få hjälp med att förstå vad företagets befintliga avtal innebär och med förhandlingar om nya avtal. Vi kan även hjälpa dig med att avsluta avtalsförhållanden på ett kontrollerat sätt. Det kan innebära att ett avtal sägs upp eller hävs. Hos oss får du även hjälp i situationer där endera parten anser att den andra begått ett kontraktsbrott och begär skadestånd. 

Om det trots allt uppstår oenigheter som inte kan lösas kan vi hjälpa ditt företag med tvistelösning (läs mer här, LÄNK TILL LÄMPLIG UNDERSIDA). Det kan exempelvis innebär att vi agerar ombud i domstol och driver företagets krav om skadestånd eller betalning av något slag.

Företagsöverlåtelser

Oavsett om du ska sälja eller köpa ett företag så är det viktigt med ett bra företagsöverlåtelseavtal för att köpet ska gå igenom tryggt för båda parter. Våra advokater kan hjälpa dig att med gå igenom avtal för företagsöverlåtelser så att du känner dig helt säker på vad avtalet innebär för dig och företaget. Vi kan också hjälpa dig i förhandlingar så att du får igenom en bra affär. 

Om du har planer på att köpa ett bolag kan vi hjälpa dig med att granska bolagets avtal så att du får en bättre förståelse för bolagets förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Ibland kan det vara aktuellt att köpa själva rörelsen (kallas också för inkråmsöverlåtelse). Det innebär att köparen tar över bolagets tillgångar och skulder. 

Om det inte är samtliga aktier i ett bolag som överlåts utan en aktiepost, aktualiseras frågor om hembud och förköp. Det kan vara så att andra ägare av bolagets aktier har rätt att förköpa aktier innan de erbjuds till andra, eller att de övriga ägarna har rätt att köpa tillbaka aktier som har överlåtits till en utomstående. 

Vi bistår med att granska och bedöma själva överlåtelseavtalet, samt hjälper dig att förhandla fram tydliga villkor för överlåtelsen. Vid behov kan vi förmedla kontakter inom skatteområdet.

Aktieägaravtal

Om ett aktiebolag har flera än en ägare, är det ofta en bra idé att upprätta ett aktieägaravtal. I aktieägaravtalet bestämmer ägarna bland annat vilken arbetsinsats var och en förväntas lägga i bolagets verksamhet, hur styrelseledamöter utses, hur vissa beslut i bolaget fattas och hur bolagets verksamhet finansieras. Inte minst reglerar aktieägaravtalet hur bolagets vinst disponeras. Det kan också vara viktigt att komma överens om konkurrensbegränsningar parterna emellan. Även om parterna är fast beslutna att bedriva den gemensamma verksamheten vidare under en lång tid, är det ändå klokt att avtala vad som ska hända om en delägare vill sälja sin andel, dör eller drabbas av sjukdom. 

Det är inte obligatoriskt att upprätta ett aktieägaravtal men i de flesta fall är det att rekommendera. När en oväntad situation uppstår längre fram, är det bra att ha ett aktieägaravtal att luta sig mot. 

Samarbetsavtal och uppdragsavtal

Vi kan hjälpa dig med både samarbetsavtal och uppdragsavtal av olika slag. 

Samarbetsavtal kan se väldigt olika ut beroende på vilken situation det är frågan om. Typiskt definierar samarbetsavtal det projekt som parterna avser att samarbeta kring. Man brukar även avtala om vem som gör vad och hur det hela finansieras. 

Uppdragsavtal går ut på att ena parten åtar sig att genomföra ett visst arbete mot ersättning. Viktiga frågor att ta ställning är hur arbetet definieras och begränsas, tidsplan och ersättningsmodell. Det kan även vara viktigt att avtala om ägande- och nyttjanderätten till arbetsresultatet. Uppdragsavtal aktualiseras typiskt i konsultförhållanden. 

Kontakta oss! 

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater kan hjälpa dig och ditt företag med kommersiella avtal. Välkommen att kontakta oss!