Tvist och process

Kontakta oss

Tvist och process för företag

Alla företag kan någon gång hamna i någon typ av juridisk konflikt. Vi hjälper er att lösa den.

Rättsliga tvister kan ha stor inverkan på ditt företags framtid. Vi förstår de utmaningar som företag står inför i rättstvister. Med vår expertis och erfarenhet erbjuder vi skräddarsydda juridiska lösningar för att skydda ditt företags intressen.

Vi har många års erfarenhet av alla tänkbara typer av tvister inom ett antal olika branscher. Det kan handla om oenighet vid tolkning av avtal, skadestånd, fordringstvister (skulder) eller fastighetsaffärer. Bland våra klienter finns både små och stora företag, flera försäkringsbolag, banker och andra aktörer, över hela landet. Vi hanterar ärendet från början till slut och hjälper er med processlägesbedömning och förhandlingar. Naturligtvis skräddarsyr vi rådgivningen till just ert ärende.

När vi kontaktas av en klient gällande en tvist samlar vi inledningsvis in fakta kring tvisten. I samråd med klienten kontaktas sedan motparten för att höra deras åsikt om saken, eller för att i motsatt fall informera motparten om vår klients inställning. Samtidigt förs en dialog med motparten för att klara ut eventuella oklarheter eller diskutera eventuell förlikning.

Om parterna inte kan enas om en lösning företräder vi våra klienter i domstolsprocess eller skiljeförfarande. Vi kan även företräda er i mark- och miljödomstolar samt hyres- och arrendenämnden.

Tips om ditt företag riskerar att hamna i en rättslig tvist

  • Det är viktigt att samla skriftlig dokumentation som kan vara av betydelse i tvisten, exempelvis e-postmeddelanden och anteckningar som visar vad som diskuterats. Se till att spara och samla bevis för din inställning till tvisten under tiden den pågår för att undvika att viktig information tappas bort längst vägen. Det kan vara meddelanden digitalt eller annat som stödjer din inställning.
  • Kontakta advokat så tidigt som möjligt innan tvisten blivit för infekterad. Det är oftast lättast att lösa en tvist om den inte gått för långt.


Det är lätt att trampa fel, även om man har erfarenhet. Vårt råd är därför att alltid ta hjälp av en processkunnig advokat eller jurist.

Oavsett om din verksamhet står inför en oväntad tvist eller om du behöver förebyggande rådgivning, är du välkommen att kontakta oss för en diskussion.