Tillstånd och överklaganden

Kontakt

Tillstånd och överklaganden

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater bistår ofta i olika tillståndsärenden och överklaganden. 

Bygglov och förhandsbesked

Vid ansökan om bygglov eller förhandsbesked utgår den kommunala byggnämnden från plan- och bygglagen och bestämmelser som finns i detaljplanen eller översiktsplanen. Om det redan finns en detaljplan styr planen i stor utsträckning vilken slags byggnation som är tillåten på platsen. Men även i dessa finns det bedömningsfrågor som byggnadsnämnden har att ta ställning till. 

När det inte finns någon detaljplan kan man ansöka om förhandsbesked. Det är inte ett bygglov men om du får ett positivt förhandsbesked innebär det att kommunens byggnadsnämnd har bedömt platsen som lämplig för din byggnation. Därefter har du två år på dig att ansöka om bygglov. Under den tiden är du garanterad att få ett bygglov om bygglovsansökan följer förhandsbeskedet. Fördelen med förhandsbesked är att du inte behöver utarbeta lika detaljerade handlingar, exempelvis ritningar, som vid bygglovsansökan.

Ibland vet den som vill få bygglov eller förhandsbesked att det av olika skäl kan vara svårt att få igenom ansökan. I sådana situationer kan det vara värdefullt att få hjälp med att bedöma de juridiska förutsättningarna. Vill du diskutera din ansökan om bygglov eller förhandsbesked? Eller behöver du hjälp med att överklagande ärende om bygglov, förhandsbesked eller detaljplan? Kontakta oss för rådgivning. 

Strandskydd

Vid strandnära bebyggelse behöver man ofta ansöka om strandskyddsdispens. Till skillnad från bygglovsfrågor som regleras i plan- och bygglagen, styrs strandskyddet av miljöbalken. Anläggningar som inte behöver bygglov, exempelvis bryggor eller enklare byggnader nära stranden, är ofta ändå dispenspliktiga enligt strandskyddsreglerna.

Strandskyddets omfattning varierar mellan olika platser men är minst 100 meter från stranden. Strandskyddsreglerna är förhållandevis strikta. Skälen för dispens är reglerade i miljöbalken och det tas mycket lite hänsyn till fastighetsägarens personliga skäl och intressen. Därför är det viktigt att redan från början ha kunskap om vilka skäl som kan anses dispensgrundande. Ibland kan det vara möjligt att argumentera för att dispens inte  ens behövs.

Behöver du rådgivning i strandskyddsärenden? Kontakta oss gärna. Vi kan också bistå med ansökan om strandskyddsdispens eller med överklagande av strandskyddsbeslut. 

Kontakta oss! 

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater hjälper både husköpare och -säljare med att bedöma det juridiska läget, med reklamation och med kravställning. Vi har stor erfarenhet av rättsprocesser. Vi har även ett nätverk av sakkunniga experter och besiktningsmän som kan hjälpa dig med besiktning och bedömning av fel. Tveka inte att höra av dig till oss idag!