Etikett: lantmäteriförrättning

Sakägare hos lantmäteriet? Ett nytt avgörande från Högsta domstolen

Högsta domstolen har nyligen avgjort ett ärende som gällde överföring av andelar i en samfällighet från en fastighet till en annan. En sådan överföring sker genom en fastighetsreglering hos Lantmäteriet. Högsta domstolens avgörande innebär att samtliga fastighetsägare som har del i samfälligheten ska betraktas som sakägare i sådana ärenden och därmed få yttra sig. Det är Lantmäteriet som har huvudansvaret för att sakägarkretsen utreds och definieras på ett korrekt sätt redan från början. I och med denna dom tydliggörs vad som gäller. Advokat Hanna Tynkkynen var Läs mer