Mark och miljö

Kontakt

Mark- och miljöjuridik

Miljöjuridik är ett brett område som omfattar reglering av olika miljöbelastande verksamheter (miljöskydd).

Det övergripande syftet med dessa regler är att bidra till en hållbar utveckling genom att reglera användningen av naturresurser och bevara den biologiska mångfalden. De miljörättsliga reglerna finns bland annat i miljöbalken och i EU:s miljölagstiftning.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi på Gerhardsson Tynkkynen Advokater bistår våra klienter brett inom miljöjuridikens område. Vi har stor erfarenhet av att representera våra klienter i olika tvisteärenden i domstol varför vi gärna åtar oss uppdrag som gäller exempelvis miljöskadestånd och ansvar för föroreningar.

Vid behov har vi möjlighet att agera försvarare vid misstanke om miljöbrott.

Advokatfirman kan även hjälpa till i frågor som gäller tvångsinlösen av mark, intrångsärenden och ersättningstvister. Sådana frågor aktualiseras när det allmänna behöver ta privat mark. Vi kan också bistå i lantmäteriärenden. Vi har ett nätverk av lantmäterikonsulter och värderare som också gärna bistår ditt företag.

Kontakta oss!

Kontakta oss om du behöver juridisk hjälp med frågor kring mark- och miljöjuridik. Välkommen att kontakta oss idag!