Allmänna villkor

Allmänna villkor

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor tillämpas när uppdrag utförs för klients räkning av advokat eller biträdande jurist vid Gerhardsson Tynkkynen Advokater AB, Advokat Hanna Tynkkynen AB eller Advokat Jöns Gerhardsson AB. Med ”advokatfirman” avses nedan samtliga angivna bolag.

1.2 Villkoren gäller inte för uppdrag som utförs med anledning av att en advokat eller biträdande jurist förordnats som offentlig försvarare, målsägandebiträde, offentligt biträde, särskild företrädare för barn, god man, rättsligt biträde eller annat liknande uppdrag.

1.3 Vid varje uppdrag är advokater och biträdande jurister vid advokatfirman utöver vad som anges i dessa villkor skyldiga att följa Advokatsamfundets regler om god advokatsed.

1.4 Villkoren finns även tillgängliga på www.gtadvokater.se.

2 Arvode och fakturering

2.1 Advokatfirmans arvode debiteras i enlighet med de principer som gäller för advokater enligt Advokatsamfundets regler. Normalt debiterar advokatfirman för sitt arbete per timme utifrån en timkostnad som varierar beroende på uppdragets karaktär. Fast arvode kan också tillämpas för vissa uppdrag efter särskild överenskommelse mellan advokatfirman och klienten. Utöver arvode kan utlägg komma att debiteras.

2.2 Fakturering sker antingen månadsvis i efterskott för nedlagt arbete eller genom en preliminär faktura (a conto). Om fakturering sker a conto ställs en slutlig faktura när uppdraget har avslutats. Advokatfirmans fakturor förfaller till betalning 20 dagar efter utfärdande om inte annat överenskommits. Avsändare av fakturor är något av de i punkt 1.1 angivna bolagen.

2.3 Advokatfirman kan enligt överenskommelse åta sig uppdrag som delvis finansieras av en rättsskyddsförsäkring och bistår i sådant fall med kontakterna med försäkringsbolaget. Även om rättsskydd finns är klienten ansvarig gentemot advokatfirman för betalning av fakturor under uppdragets gång, oavsett när och i vilken mån ersättning betalas från försäkringen. Rättsskyddsförsäkringar ersätter regelmässigt inte hela advokatfirmans arvode och den del som inte ersätts är klienten således betalningsskyldig för gentemot advokatfirman.

3 Ansvar

3.1 Advokatfirmans rådgivning och biträde är anpassade till det enskilda uppdraget. Advokatfirman åtar sig inte ansvar i det fall råd eller dokument klienter får inom ramen för ett uppdrag används för andra ändamål eller av andra personer.

3.2 Advokat eller biträdande jurist kan aldrig garantera ett visst utfall i ett ärende. Alla bedömningar som lämnas till klienten är uttryck för den enskilda juristens uppfattning om en trolig utgång av en viss situation; utgången kan vara beroende av rätts- eller bevisfrågor som inte går att fullt förutse utfallet av.

3.3 Advokatfirman har en ansvarsförsäkring enligt Advokatsamfundets regler. Advokatfirmans ansvar för skada som orsakas till följd av fel eller försummelse i samband med uppdragets utförande är begränsat till fem gånger uppdragets arvode, dock som högst 50 miljoner kronor.

4 Klagomål m.m.

4.1 Om klienten av någon anledning skulle vara missnöjd med advokatfirmans tjänster bör klienten underrätta advokatfirman. Krav mot advokatfirman ska ställas inom 6 månader från det att klienten blivit varse om det som föranlett kravet eller senast 6 månader efter advokatfirmans sista faktura i ärendet.

4.2 Vid en eventuell tvist mellan advokatfirman och klient ska svensk lag tillämpas.

5 Konsumenttvistnämnden

5.1 Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd kan pröva tvister mellan konsument och advokat angående tjänst som advokaten har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet. Mer information finns på www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

Konsumenttvistnämnden
Sveriges Advokatsamfund

Box 27321
102 54 Stockholm

konsumenttvistnamnden@advokatsamfundet.se

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) 

  1. Gerhardsson Tynkkynen Advokater AB A är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. 
  1. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. 
  1. Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grundval av att sådan behandling kan vara nödvändig för att fullgöra ett avtal, på grund av att den är tillåten efter en intresseavvägning, för att behandlingen kan vara nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse. Behandlingen kan också ske på grundval av samtycke från den berörde. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. 
  1. Personuppgifter kan komma att överföras mellan advokatfirmans olika koncernbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatfirman och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. 
  1. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatfirman enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. 
  1. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatfirman om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. 

Kontakta oss på info@gtadvokater.se eller adress nedan om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling. 

Personuppgiftsansvarig är Gerhardsson Tynkkynen Advokater AB, Drottninggatan 2, 753 10 Uppsala.