Bygga på strandområde?

Bygga på strandområde?

De flesta känner till att det råder generellt strandskydd i Sverige. Det innebär att inom ett visst avstånd (ofta 100 meter) från strandlinjen råder det förhållandevis strikta regler för uppförande av nya byggnader. Strandskyddet kan även väsentligt påverka möjligheterna att anlägga bryggor och bygga ut befintliga byggnader. Även ändringar i användningen av befintliga byggnader kan träffas av strandskyddsreglerna. Man får inte heller sätta upp anordningar som avhåller allmänheten från att röra sig i strandområdet, exempelvis genom att ställa ut möbler och göra andra privatiserande åtgärder.

Syftet med strandskyddsreglerna är att säkerställa den allemansrättsliga tillgången till stränder och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 

Tillstånd att bygga inom strandskyddat område kallas för dispens. Dispensen bedöms utifrån miljöbalkens regler om strandskydd. I många fall behövs alltså både bygglov och strandskyddsdispens. Bygglov i sig innebär alltså inte med nödvändighet att det är tillåtet att bygga utan man måste även ta hänsyn till strandskyddet. 

På grund av strandskyddet kan man – med viss förenkling – säga att det inte är möjligt att bygga strandnära om fastigheten i fråga är tidigare obebyggd. Om fastigheten, eller en del av den, är sedan tidigare tagen i anspråk för bebyggelse så kan det vara möjligt att göra tillbyggnationer. 

Det är kommunen som tar ställning till om dispens behövs och om dispens i så fall kan beviljas. Kriterierna för dispens framgår av miljöbalken och är mycket strikta. Det kan komma som en överraskning att äganderätten är begränsad på ett så genomgripande sätt genom miljöbalkens bestämmelser. 

Det finns omfattande rättspraxis i strandskyddsfrågor från landets mark- och miljödomstolar och Mark- och miljööverdomstolen. Ett generellt råd är att ägare av strandnära äldre fastigheter bör bevara dokumentation som vid behov kan användas för att styrka hur fastigheten har nyttjats och sett ut under årens lopp. Den kan komma till nytta om det skulle bli aktuellt att ansöka om dispens och då behöva klarlägga hur fastigheten varit ianspråktagen i miljöbalkens mening. 

Vi kan hjälpa dig!

Vi bistår både företag och privatpersoner i frågor som gäller strandskydd. 

Läs mer om våra juridiska tjänster för tillstånd och överklaganden.

Välkommen att höra av dig! 

Hanna Tynkkynen

Advokat

Advokat med mångårig specialisering på fastighet och miljö.